نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

کتاب الکترونیک  شکسته های ایستاده

کتاب الکترونیک شکسته های ایستاده

خاطراتی از رزمنده هایی که ایام دفاع مقدس هنگام نماز شهید شدند